fbpx

Polityka prywatności

W niniejszej polityce przedstawiamy obowiązujące w JIW INWEX Sp. z o.o. .zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest JIW INWEX Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 34, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Stanisław Szczepaniak i Wiceprezesa Zarządu –Remigiusz Szczepaniak

JIW INWEX Sp. z o.o. jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe kontrahentów oraz klientów z zachowaniem szczególnej staranności i stosując wysoki poziom bezpieczeństwa narzucony przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Administrator danych zapewnia, że dokłada należytej i wymaganej staranności, aby zagwarantować przekazywanym mu informacjom i danym osobowym należytą ochronę.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Dane przetwarzane są również w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych wynikających z umów zawartych z kontrahentami oraz klientami.

Osoby, których dane dotyczą, podają dane dobrowolnie, jednakże korzystanie z oferty Administratora danych w wielu przypadkach nie jest możliwe bez podania danych niezbędnych do realizacji określonych celów (w tym skorzystanie z usług Administratora, zostanie jego pracownikiem, współpracownikiem).

W związku z prowadzoną działalnością JIW INWEX Sp. z o.o. może ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

  • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym współpracującym z Administratorem, np. biurom rachunkowym, tłumaczom, prawnikom w zakresie usług świadczonych na rzecz JIW INWEX Sp. z o.o.,
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Osoby, których dane dotyczą mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W/w dane osobowe będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.

Nasza oferta