Regulamin rekrutacji Uczestników / Probantów, uczestnictwa w projekcie oraz wynagrodzenia za udział w badaniach projektu

„Opracowanie innowacyjnego zabiegu kosmetycznego przy wykorzystaniu lasera frakcyjnego i ablacyjnego”.

§1

Informacje o projekcie

 1. Projekt „Opracowanie innowacyjnego zabiegu kosmetycznego przy wykorzystaniu lasera frakcyjnego i ablacyjnego” (nr projektu POIG.01.04.00-26-287/13) realizowany przez Jednostkę Innowacyjno-Wdrożeniową „INWEX”, al. Solidarności 34, 25-323 Kielce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.
 2. Celem ogólnym projektu jest opracowanie innowacyjnego zabiegu kosmetycznego polegającego na jednoczesnym wykorzystaniu działania lasera frakcyjnego i ablacyjnego oraz produktów kosmetycznych  wytworzonych na bazie metylosilanotriolu stabilizowanego cytrynianem boru. Zabieg będący wynikiem projektu będzie miał zastosowanie w usuwaniu zmarszczek oraz defektów kosmetycznych w postaci lipodystrofii i rozstępów.
 3. W projekcie weźmie udział 100 uczestników/ probantów podzielonych wg. kwalifikacji lekarza dermatologa na trzy grupy z dysfunkcjami: zmarszczki 33 osoby, cellulit 33 osoby, rozstępy 34 osoby. Każda z grup zostanie podzielona na trzy podgrupy liczące średnio 11 osób, na podstawie wywiadu kosmetyczno-lekarskiego. Pierwsza podgrupa będzie poddana działaniu trzem zabiegów z wykorzystaniem roztworu wodnego metylosilanotriolu stabilizowanego cytrynianem boru w postaci mgiełki z substancją aktywną A/B/C wprowadzanej za pomocą infuzji tlenowej, z częstotliwością 1 raz w tygodniu. Druga podgrupa zostanie poddana działaniu roztworu wodnego metylosilanotriolu stabilizowanego cytrynianem boru w postaci mgiełki z substancją aktywną A/B/C wprowadzanej za pomocą infuzji tlenowej, która zostanie wykonana przez pierwsze trzy tygodnie z częstotliwością raz w tygodniu. Następnie w czwartym zabiegu zostanie zastosowany laser, po którym zostanie użyty żel z metylosilanotriolem. Trzecia podgrupa zostanie poddana działaniu lasera raz w miesiącu, przez okres badawczy. Ilość zabiegów będzie indywidualnie ustalona dla każdej osoby przez lekarza dermatologa w zależności od kondycji skóry badanego obszaru.
 4. Biuro projektu oraz miejsce wykonywania prac badawczych znajduje się w siedzibie  Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX przy al. Solidarności 34, 25-323 Kielce.
 5. Okres realizacji projektu: 06-06-2014 r. do 31.12.2015 r.
 6. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

§2

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa i wynagrodzenia z udział w projekcie Opracowanie innowacyjnego zabiegu kosmetycznego przy wykorzystaniu lasera frakcyjnego i ablacyjnego zwanym dalej „projektem”.
 2. W projekcie weźmie udział 100 uczestników/probantów podzielonych na trzy grupy z dysfunkcjami zmarszczki 33 osoby, cellulit 33 osoby, rozstępy 34 osoby.
 3. Każdy uczestnik/ probant może być poddana tylko jednej serii zabiegowej w ramach określonej dysfunkcji.
 4. Każdy uczestnik/ probant otrzyma wynagrodzenie za pełny udział w pracach badawczych.

 

§3

Warunki uczestnictwa

 

 1. Uczestnik/probant musi spełniać następujące kryteria:

– być w wieku od 30 do 60 lat,

– podsiadać jedną z dysfunkcji: zmarszczki, cellulit, rozstępy,

– przejść pozytywnie badania krwi i OB,

– zostać zakwalifikowanym przez lekarza- dermatologa.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest również:

– podpisanie formularza świadomej zgody,

– udział w diagnostyce kosmetycznej i konsultacji lekarsko-dermatologicznej,

– brak jakichkolwiek przeciwwskazań do uczestnictwa w projekcie wynikających z użycia sprzętu i substancji aktywnych podczas prac badawczych.

– podpisaniu umowy uczestnika/ probanta projektu.

§4

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja będzie opierać się na równości szans i równości płci.
 2. Sposoby rekrutowania uczestników projektu:

-umieszczenie informacji o naborze probantów na stronie internetowej www.inwex.pl

-umieszczenie ogłoszenia w lokalnej gazecie „Echo dnia”

 1. Za moment zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie  przyjmuje się chwilę, w której potencjalny uczestnik zgłosi się pod numerem telefonu podanym w ogłoszeniu lub w siedzibie Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX przy al. Solidarności 34,   25-323 Kielce.
 2. O naborze uczestników/ probantów decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie  zostanie sporządzona do 7 sierpnia 2014 r. Listę rezerwową stanowić będzie 10 kolejnych osoby z listy chętnych do udziału w projekcie.
 4. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:

– wypełnienia przez osobę chętną do udziału w projekcie karty zgłoszeniowej probanta projektu,

– sporządzenia listy uczestników/probantów projektu,

– sporządzeniu listy rezerwowej.

 1. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wyselekcjonowanie grupy uczestników, którzy wezmą udział w projekcie za wynagrodzeniem.
 2. W przypadku opuszczenia projektu przez zakwalifikowaną osobę, wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.
 3. Przystąpienie kandydata do rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną poinformowani osobiście.
 5. Z przeprowadzonej rekrutacji zostanie sporządzony Protokół Rekrutacyjny.

 

§ 4a

Zasady wynagradzania uczestników/probantów projektu.

 

 1. Każdy z uczestników/ probantów projektu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500,00 PLN (brutto)  za udział w pracach badawczych.
 2. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest:

– zgłoszenia chęci udziału w pracach badawczych projektu,

– wypełnienia karty zgłoszeniowej probanta projektu,

– zakwalifikowania się na podstawie prawidłowych badań krwi, OB oraz diagnostyki lekarsko-dermatologicznej,

– podpisaniu umowy uczestnika/ probanta projektu,

– podpisania formularza świadomej zgody,

– udział we wszystkich zaplanowanych zabiegach i/ lub terapiach z użyciem lasera,

– dopełnieniu wszelkich formalności kadrowo- płacowych związanych z wypłatą wynagrodzenia.

 1. Uczestnik/ probant projektu, który zrezygnował na początku, w trakcie lub pod koniec z uczestnictwa w pracach badawczych nie otrzymuje wynagrodzenia.
 2. Osoby z listy rezerwowej, które nie biorą udziału w pracach badawczych nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 5

Prawa uczestnika/ probanta projektu

 

 1. Każdy uczestnik/ probant ma prawo do wynagrodzenia za pełny udział projekcie. Przez pojęcie pełny udział w projekcie rozumie się:

– etap rekrutacji,

– udział w badaniu krwi i OB,

– diagnostykę kosmetyczno-medyczną,

– podpisanie umowy uczestnika/ probanta,

– dopełnienie formalności kadrowo-płacowych,

– udział we wszystkich zaplanowanych zabiegach i/ lub terapiach z użyciem lasera.

 1. Każdy uczestnik/probant ma prawo do szczegółowych informacji o przygotowaniu się do zabiegu, zaleceniach po zabiegowych, procedurze zabiegowej, wskazaniach i przeciwwskazaniach wynikających z używanych substancji aktywnych i sprzętu na każdym etapie prac badawczych.
 2. Każdy uczestnik/probant indywidualnie będzie poinformowany o  harmonogramie i zakresie zabiegów kosmetyczno-dermatologicznych.

 

 

§6

     Obowiązki uczestnika projektu

 

 1. Każdy uczestnik/probant projektu zobowiązuje się do:

– informowania o jakichkolwiek niepokojących objawach podczas prac badawczych,

– informowania o zmianach w zakresie zdrowia podczas prac badawczych,

– udzielania prawdziwych informacji podczas konsultacji dermatologiczno-kosmetycznej,

– bieżącego informowania kierownika projektu lub pracownika badawczego o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie,

– stawiania się na każde umówione spotkanie, zabieg,

– przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.

 

§7

Prace badawcze

 1. W ramach projektu będą przeprowadzane prace badawcze na próbie 100 osób zwanych w zapisach niniejszego regulaminu uczestnikami/probantami projektu. Próba badawcza zostanie podzielona wg. kwalifikacji lekarza dermatologa na trzy grupy z dysfunkcjami: zmarszczki 33 osoby, cellulit 33 osoby, rozstępy 34 osoby. Każda z grup zostanie podzielona na trzy podgrupy liczące średnio 11 osób, na podstawie wywiadu kosmetyczno-lekarskiego. Pierwsza podgrupa będzie poddana działaniu trzem zabiegów z wykorzystaniem roztworu wodnego metylosilanotriolu stabilizowanego cytrynianem boru w postaci mgiełki z substancją aktywną A/B/C wprowadzanej za pomocą infuzji tlenowej, z częstotliwością 1 raz w tygodniu. Druga podgrupa zostanie poddana działaniu roztworu wodnego metylosilanotriolu stabilizowanego cytrynianem boru w postaci mgiełki z substancją aktywną A/B/C wprowadzanej za pomocą infuzji tlenowej, która zostanie wykonana przez pierwsze trzy tygodnie z częstotliwością raz w tygodniu. Następnie w czwartym tygodniu zostanie zastosowany laser, po którym zostanie użyty żel z metylosilanotriolem. Trzecia podgrupa zostanie poddana działaniu lasera raz w miesiącu, przez okres badawczy. Ilość zabiegów będzie indywidualnie ustalona dla każdej osoby przez lekarza dermatologa w zależności od kondycji skóry badanego obszaru.
 2. Etap prac badawczych u każdego uczestnika/ probanta zostaje zakończony wraz z ostatnim wykonanym zabiegiem.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje, po zatwierdzeniu przez Kierownika projektu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Sporządził:  Ewelina Szabla

Kielce, dnia 01-07-2014

 

Zapraszamy probantów do zgłoszeń uczestnictwa w badaniach naukowych

Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa INWEX Sp. z o.o. realizując warunki
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa: Badanie i rozwój nowoczesnych technologii;
Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych;
Nazwa projektu: „Opracowanie innowacyjnego zabiegu kosmetycznego przy wykorzystaniu lasera frakcyjnego i ablacyjnego”

poszukuje 100 probantów w wieku od 30 do 60 lat z dysfunkcjami skórnymi: zmarszczki, cellulit, rozstępy do badań naukowych z wykorzystaniem lasera ablacyjno-frakcyjnego oraz substancji aktywnych na bazie Metylosilanotriolu. Zapisy oraz dodatkowe informacje pod nr telefonu: 694 263 577 do dnia 31.07.2014

 

Zapraszamy do skladania ofert na wykonanie badań morfologii krwi

Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa INWEX Sp. z o.o. realizując warunki
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa: Badanie i rozwój nowoczesnych technologii;
Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych;
Nazwa projektu: „Opracowanie innowacyjnego zabiegu kosmetycznego przy wykorzystaniu lasera frakcyjnego i ablacyjnego”

poszukuje zleceniobiorcy- laboratorium medycznego w zakresie wykonania morfologii krwi wraz z OB u 100 probantów/uczestników projektu.
Oferty prosimy przesyłać na adres: inwex@inwex.pl do dnia 31.07.2014

 

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badań mikrobiologicznych oraz dermatologicznych próbek preparatów

Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa INWEX Sp. z o.o. realizując warunki
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa: Badanie i rozwój nowoczesnych technologii;
Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych;
Nazwa projektu: „Opracowanie innowacyjnego zabiegu kosmetycznego przy wykorzystaniu lasera frakcyjnego i ablacyjnego”

poszukuje zleceniobiorcy- laboratorium w zakresie wykonania badań mikrobiologicznych oraz dermatologicznych próbek preparatów:
-Preparaty wspomagające terapię przeciwzmarszczkową, antycellulitową, przeciwrozstępowa wykonywaną z użyciem lasera ablacyjnego w połączeniu z Metylosilanotriolem oraz substancja aktywną A,B,C, wskazaną przez zleceniodawcę.

Oferty prosimy przesyłać na adres: inwex@inwex.pl do dnia 15.07.2014

 

Zapraszamy do składania ofert na usluge badania ultrasonograficznego skóry według poniższych kryteriów

Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa INWEX Sp. z o.o. realizując warunki
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa: Badanie i rozwój nowoczesnych technologii;
Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych;
Nazwa projektu: „Opracowanie innowacyjnego zabiegu kosmetycznego przy wykorzystaniu lasera frakcyjnego i ablacyjnego”

poszukuje zleceniobiorcy posiadającego sprzęt do badania ultrasonograficznego skóry w zakresie diagnozowania defektów kosmetycznych takich jak: zmarszczki, rozstępy i cellulit.

Powyższa usługa ma zostać wykonana na terenie Kielc.

Oferty prosimy przesyłać na adres: inwex@inwex.pl do dnia 31.07.2014

 

Zapraszamy do składania ofert na dostarczenie urządzeń laserowych spełniających warunki poniższej specyfikacji

Niniejszym realizując warunki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa: Badanie i rozwój nowoczesnych technologii;

Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych;

Nazwa projektu:
„Opracowanie innowacyjnego zabiegu kosmetycznego przy wykorzystaniu lasera frakcyjnego i ablacyjnego”

Zapraszamy do składania ofert na dostarczenie urządzeń laserowych spełniających warunki poniższej specyfikacji.

Opis przedmiotu specyfikacji:
1. Przedmiotem zamówienia jest platforma laserowa z mechanizmem chłodzenia do szerokich zastosowań terapeutycznych. Oprogramowanie Lasera winno być dostosowane do indywidualnych potrzeb.
2. Kryteria techniczne Lasera:
– oferta dotyczy zakupu nowego urządzenia;
– jedna długość fali tzw. „niskoselektywna” w zakresie długości 1064nm;
– druga długość fali 1100 – 1800 nm;
– dodatkowa długość fali 2790 nm;
– regulowany rozmiar plamki: 3mm, 5mm, 7mm lub więcej;
– częstotliwość impulsu od 2 do 10 Hz lub więcej;
– posiadający prowadzenie wiązki laserowej światłowodowe;
– wyposażony w układ chłodzenia skóry – kontaktowe;
3. Laser ma pozwolić na leczenie:
– blizn;
– zmarszczek;
– redukcję cellulitu.

Oferty prosimy przesyłać na adres inwex@inwex.pl do 20 maja 2014r.

 

Opracowanie innowacyjnego zabiegu kosmetycznego przy wykorzystaniu lasera frakcyjnego i ablacyjnego

Dnia 01.07.2014 Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa INWEX, al. Solidarności 34, 25-323 Kielce rozpoczyna realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Opracowanie innowacyjnego zabiegu kosmetycznego przy wykorzystaniu lasera frakcyjnego i ablacyjnego” (nr projektu POIG.01.04.00-26-287/13), 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

Celem ogólnym projektu jest opracowanie innowacyjnego zabiegu kosmetycznego polegającego na jednoczesnym wykorzystaniu działania lasera frakcyjnego i ablacyjnego oraz produktów kosmetycznych  wytworzonych na bazie metylosilanotriolu stabilizowanego cytrynianem boru. Zabieg będący wynikiem projektu będzie miał zastosowanie w usuwaniu zmarszczek oraz defektów kosmetycznych w postaci lipodystrofii i rozstępów.

W projekcie weźmie udział 100 uczestników/ probantów podzielonych wg. kwalifikacji lekarza dermatologa na trzy grupy z dysfunkcjami: zmarszczki 33 osoby, cellulit 33 osoby, rozstępy 34 osoby. Każda z grup zostanie podzielona na trzy podgrupy liczące średnio 11 osób, na podstawie wywiadu kosmetyczno-lekarskiego. Pierwsza podgrupa będzie poddana działaniu trzem zabiegów z wykorzystaniem roztworu wodnego metylosilanotriolu stabilizowanego cytrynianem boru w postaci mgiełki z substancją aktywną A/B/C wprowadzanej za pomocą infuzji tlenowej, z częstotliwością 1 raz w tygodniu. Druga podgrupa zostanie poddana działaniu roztworu wodnego metylosilanotriolu stabilizowanego cytrynianem boru w postaci mgiełki z substancją aktywną A/B/C wprowadzanej za pomocą infuzji tlenowej, która zostanie wykonana przez pierwsze trzy tygodnie z częstotliwością raz w tygodniu. Następnie w czwartym zabiegu zostanie zastosowany laser, po którym zostanie użyty żel z metylosilanotriolem. Trzecia podgrupa zostanie poddana działaniu lasera raz w miesiącu, przez okres badawczy. Ilość zabiegów będzie indywidualnie ustalona dla każdej osoby przez lekarza dermatologa w zależności od kondycji skóry badanego obszaru.

Biuro projektu oraz miejsce wykonywania prac badawczych znajduje się w siedzibie  Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX przy al. Solidarności 34, 25-323 Kielce.

Okres realizacji projektu: 06-06-2014 r. do 31.12.2015